Loading... (0%)

Socialna služba

Dejavnosti socialne službe

V okviru socialne oskrbe uporabljamo različne metode socialnega dela: vzpostavljanje in razvijanje delovnega odnosa, svetovanje, raziskovanje življenjskega sveta stanovalcev, krepitev moči, individualno načrtovanje, metode zmanjševanja tveganja, metode skupinskega in socialno kulturnega dela, intervencijo, informiranje, zastopanje in zagovorništvo, mediacijo, oskrbo ter druge.

Stanovalkam in stanovalcem doma želimo na različne načine večati možnost socialnega vključevanja in ohranjanja ter širjenja socialnih mrež tudi izven institucije. Pri omogočanju vsega tega in nudenju pomoči je delo socialne službe razdeljeno na več področij:

  • Prvi stik s prosilcem, svojci in priprava na sprejem v Lambrechtov dom Slovenske Konjice;

Socialna delavka zbere potrebno dokumentacijo za sprejem, opravi prve razgovore s prosilci, njihovimi svojci, skrbniki ali drugimi strokovnimi institucijami. Posreduje jim natančne informacije o bivanju v domu, seznani jih s pravili doma, z možnostmi in aktivnostmi, ki jih ponuja dom in ceno oskrbe.

  • Svetovalno delo pri reševanju osebnih stisk in težav
  • Pomoč in urejanje socialno varstvenih pravic stanovalcev in njihovih svojcev
  • Pomoč pri organiziranju različnih dejavnosti v domu

Strokovni tim na podlagi socialne anamneze ponudi stanovalcem vrsto prostočasnih aktivnosti, starostnik pa jih po svojih željah sam izbere. Te dejavnosti v veliki meri pomagajo pri osamljenosti, pri reševanju številnih težav in doprinesejo h kakovostnemu življenju v starosti.

Delo socialne delavke s svojci

To delo se začne že pred sprejemom v dom in ob samem sprejemu v dom. Svojce vzpodbujamo, da se v čim večji meri vključujejo in pomagajo stanovalcem pri opravljanju nekaterih osnovnih življenjskih potreb (hranjenje, spremstvo k zdravniku ali v bolnišnico). Prav tako svojce preko oglasnih desk vabimo in seznanjamo s prireditvami in aktivnostmi, ki se prirejajo v domu. O našem delu pa jih seznanjamo tudi v obliki zloženk, razstavljenih fotografij in domskega časopisa.

Urejanje prostovoljnega dela

V naš dom prihajajo prostovoljci iz našega širšega socialnega okolja (osnovnošolci, gimnazijci, dijaki srednje zdravstvene šole in tudi odrasli prostovoljci). Tako se socialna delavka občasno vključuje tudi v aktivnosti prostovoljcev in enkrat letno organizira medgeneracijski tabor za stanovalce in prostovoljce.

Informacije

Za vse informacije in pojasnila pokličite mag. Katjo Pem Sevšek, univ.dipl.soc.del.,višjo svetovalko,  na telefonsko številko: 03/757-4203 ali 051/628-859. Lahko pa ji tudi pošljete sporočilo na elektronski naslov:  katja.pem-sevsek@lambrechtov-dom.si