Naziv zavoda:
Lambrechtov dom, Slovenske Konjice
Šolska ulica 4, Slovenske Konjice

Ustanovitelj: Republika Slovenija

telefon: 03 757 42 00
fax: 03 757 41 10
e-pošta: skonjice@ssz-slo.si

Odgovorna oseba zavoda:
Irena Vozlič Stjepčević, mag.zdr.nege, direktorica

Datum prve objave kataloga: 2.6.2010

Datum zadnje spremembe: 22.2.2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.lambrechtov-dom.si

Druge oblike kataloga:
Poleg elektronske različice, ki jo najdete na spletni strani, lahko katalog dobite na vpogled tudi na sedežu zavoda, od ponedeljka do petka v času od 8h do 15h.

 

Slovenske Konjice, dne 6. marec 2023.

DIREKTORICA
Irena Vozlič Stjepčević, mag.zdr.nege

a) Podatki o organizaciji zavoda

Lambrechtov dom je javni zavod.
Osnovna dejavnost zavoda je izvajanje javne službe, to je institucionalnega varstva starejših občanov, zavod pa kot javno službo izvaja tudi storitev pomoč družini na domu in dnevno varstvo v dnevnem centru. Zavod izvaja splošno izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost, samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki (zdravstvena nega, fizioterapija, delovna terapija in drugo) ter tržno dejavnost, ki obsega zlasti pripravo malic in kosil za zunanje uporabnike.

Zavod je organiziran enovito. Organi zavoda so: direktor, svet zavoda in strokovni svet zavoda. Bivalni prostori stanovalcev so razdeljeni v zdravstveno-negovalni del ter stanovanjski del.

Naše poslanstvo je skrb za starostnike na območju Upravne enote Slovenske Konjice, ki zajema območja občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, cilji pa so zagotoviti kvalitetne storitve, zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih ter zagotoviti primerljivost z drugimi zavodi in uvrstitev med najboljše. Za uresničitev teh ciljev sledimo usmeritvam Resolucije o nacionalnem programu varstva starejših občanov v obdobju 2006-2010, direktivam in drugim usmeritvam s področja varstva starostnikov, ki jih je sprejela Evropska unija.

Opis storitev zavoda:

1. OSNOVNA DEJAVNOST:

ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

 • Q 86.210      Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • Q 86.220      Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • Q 86.909      Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT)
 • Q 87.100      Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
 • Q 87.200      Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
 • Q 87.300      Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
 • Q 88.109      Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
 • Q 88.999      Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

2. DODATNA DEJAVNOST:

GOSPODARSKA DEJAVNOST

 • C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
 • G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
 • G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT)
 • I 55.201 Počitniški domovi in letovišča
 • I 56.101 Restavracije in gostilne
 • I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
 • I 56.103 Slaščičarne in kavarne
 • I 56.104 Začasni gostinski obrati
 • I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
 • I 56.290 Druga oskrba z jedmi
 • I 56.300 Strežba pijač
 • J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
 • J 58.190 Drugo založništvo
 • J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
 • L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
 • M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
 • M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 • M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
 • N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
 • N 81.210 Splošno čiščenje stavb
 • N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
 • R 90.030 Umetniško ustvarjanje
 • R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 • S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
 • S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
 • S 96.021 Frizerska dejavnost
 • S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
 • S 96.040 Dejavnosti za nego telesa
 • S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Zavod sestavljajo naslednje službe in kontaktne enote:

Služba zdravstvene nege in oskrbe
Petra Stegne Korošec, dipl. med. sestra
Telefon: 03 757 42 02
Fax: 03 757 41 10
e-pošta: namestnica.direktorice-zno@lambrechtov-dom.si

Služba prehrane
Janez Založnik, vodja službe prehrane
Telefon: 03 757 42 15
Fax: 03 757 41 10
e-pošta: janez.zaloznik@lambrechtov-dom.si

Socialna služba
mag. Katja Pem Sevšek, uni.dipl.soc.del.
Marko Kovše, mag.soc.del.
Telefon: 03 757 42 03
Fax: 03 757 41 10
e-pošta: socialna.sluzba@lambrechtov-dom.si

Služba pomoč družini na domu
Ana Marija Kovač, dipl.soc.del., vodja V – vodja zunanje dejavnosti
Telefon: 03 757 42 04
Fax: 03 757 41 10
e-pošta: pomoc.nadomu@lambrechtov-dom.si

Splošno kadrovska služba
Vanja Vozel, prav., vodja V – vodja splošno kadrovske službe
Telefon: 03 757 42 10
Fax: 03 757 41 10
e-pošta: vanja.vozel@lambrechtov-dom.si

Recepcija
Emilija Hribernik, Kristjan Slapnik, Daniela Brdnik
Telefon: 03 757 42 00

Finančno – računovodska služba
Metka Hrastnik, dipl.ekon., vodja V – vodja finančno računovodske službe
Telefon: 03 757 42 05
Fax: 03 757 41 10
e-pošta: vodja.frs@lambrechtov-dom.si

b) Oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja
Irena Vozlič Stjepčević, mag.zdr.nege,
direktorica
Šolska ulica 4, Slovenske Konjice
telefon: 03 757 42 01

faks: 03 757 41 10
e-pošta: irena.vozlic@lambrechtov-dom.si

c) Veljavni predpisi

d) Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Omnimodo d.o.o.,
Barjanska 68,
1000 Ljubljana,
info@omnimodo.si
www.omnimodo.si

 

Slovenske Konjice, dne 6. marec 2023.

DIREKTORICA
Irena Vozlič Stjepčević, mag.zdr.nege

1. Ustanovitveni akt zavoda v pristojnosti Vlade Republike Slovenije:

 • Sklep Vlade Republike Slovenije št. 022-03/93-9/44-8 z dne 6.5.1993,
 • Sklep Vlade Republike Slovenije št. 571-55/02-1 z dne 10.9.2002 in
 • Sklep Vlade Republike Slovenije št. 01403-107/2009/4 z dne 25.8.2009.

2. Interni splošni akti v pristojnosti Sveta zavoda:

 • Statut Lambrechtovega doma, Slovenske Konjice (št.2/15-3-2016, dne 21.6.2016)
 • Hišni red Lambrechtovega doma, Slovenske Konjice (št.2/8-5-2013, dne 24.6.2013)
 • Pravilnik o zaračunavanju oskrbe v domu (UPB-1) (št.2/13-6-2011, dne 23.11.2011)
 • Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju, izvajanju in prekinitvi storitve pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu v Lambrechtovem domu (št.2/11-11-2011, dne 24.2.2011)
 • Pravilnik o pritožbah in pohvalah stanovalcev Lambrechtovega doma Slovenske Konjice (št. 2/121-04, z dne 5.4.2004),
 • Pravilnik o prostovoljskem delu v Lambrechtovem domu, Slovenske Konjice (št.2/3-4-2012, dne 25.10.2012)
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (št. 2/60-05, dne 3.2.2005),
 • Poslovnik o delu Sveta Lambrechtovega doma (št. 2/204-03, dne 27.11.2003, spr. in dop. z dne 4.6.2007),
 • Poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev v Svet doma (dne 5.4.2004),

d) Strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih

 1. Letno poročilo 2017,
 2. Finančni načrt za leto 2018.

e) Razvid upravnih in drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oz. zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev.

f) Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov, s katerimi upravlja zavod:

 1. Evidenca o stanovalcih
 2. Evidenca o zunanjih uporabnikih storitev
 3. Evidenca o dobaviteljih
 4. Evidenca o zaposlenih delavcih
 5. Evidenca o stroških dela
 6. Evidenca o izrabi delovnega časa
 7. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
 8. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
 9. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom
 10. Evidenca videoposnetkov
 11. Evidenca vstopov in izstopov
 12. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah.

h) Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov in drugih informacij javnega značaja

– aktualne novice (obvestila, utrinki, aktivnosti)
– programi dela zavoda
– informacije v zvezi z uveljavljanjem zakonskih pravic

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Neposreden dostop:
– dostop na spletnem mestu na naslovu: https://www.lambrechtov-dom.si
– neposredni (fizični) dostop je možen od ponedeljka do petka, od 8h do 15h na sedežu zavoda.
Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:
prosilci se lahko zglasijo tudi osebno v zavodu, kjer jim lahko na njihovo zahtevo preberemo in ustno obrazložimo želeno informacijo javnega značaja.

4. STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zaračunamo materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju (npr. prepis, fotokopija, elektronski zapis) in sicer v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 in 119/07) in veljavnim cenikom dodatnih storitev zavoda.

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

-vprašanja povezana s sprejemom v zavod,
-vprašanja o izvajanju socialno varstvene storitve pomoči na domu,
-vprašanja povezana s storitvijo dnevnega varstva,
-vprašanja povezana z javnimi naročili.

 

Slovenske Konjice, dne 6. marec 2023.

DIREKTORICA
Irena Vozlič Stjepčević, mag.zdr.nege

Splošni pogoji – uporaba spletnega mesta www.lambrechtov-dom.si

Spletna stran www.lambrechtov-dom.si deluje vse dni v letu, 24 ur na dan. Lastnik domene in spletnega mesta je Lambrechtov dom, Šolska ulica 4, Slovenske Konjice. Vsi podatki so v slovenskem jeziku, namenjeni stanovalcem in zunanjim uporabnikom za lažjo komunikacijo. Na strani najdete vse publikacije v povezavi z domom, informacije javnega značaja, glasilo, ipd…

Na spletnem mestu dopuščamo možnost napak in zanje ne odgovarjamo. V primeru napak nas prosimo kontaktirajte na info@lambrechtov-dom.si ali 03 757 42 00.

Če na vprašanje ne bomo mogli odgovoriti takoj, vam bomo odgovor posredovali v najkrajšem možnem času.

Spremembe pogojev

Spletno mesto  www.lambrechtov-dom.si  si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev, brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene. Zaradi teh pravic si ob vsakem obisku našega spletnega mesta pozorno preberite splošne pogoje uporabe in politiko varovanja osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov

Spletno mesto www.lambrechtov-dom.si, se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov. Zbrane osebne podatke bo ponudnik uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu ponudnik posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja. Ponudnik, se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Le-ti ne bodo uporabljeni v nobene druge namene, kot je pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostalo potrebno komunikacijo, če se stranke s tem predhodno strinjajo.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Ponudnik ne odgovarja.

Nikoli ne bomo zlorabljali vaših osebnih podatkov na kakršenkoli način. Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS 86/2004 s spremembami).

Če se spremenijo vaši osebni podatki, ki ste jih navedli ob naročilu, vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na e-naslov info@lambrechtov-dom.si.

Piškotki

Piškotki so neopazni dokumenti, ki so začasno shranjeni na vašem trdem disku in onemogočajo našim stranem prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete spletno mesto. Piškotke uporabljamo le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo spletnega mesta ter spremljanje statistike. Uporabnik lahko ob obisku spletnega mesta tudi izbere katere piškotke lahko uporabljamo.

Ta spletna stran uporablja Google Analytics, storitev spletne analize podjetja Google Ireland Ltd. (»Google«). Storitev Google Analytics uporablja posebno obliko piškotka, ki je shranjen na vašem računalniku in omogoča analizo vaše uporabe spletne strani.

Zaključek

Z vstopom na spletno mesto www.lambrechtov-dom.si soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.

 

Slovenske Konjice, dne 6. marec 2023.

DIREKTORICA
Irena Vozlič Stjepčević, mag.zdr.nege