JAVNO NAROČILO: JN-BS-01/2019 ČIŠČENJE, VODENJE IN NADZOR ČIŠČENJA, 2020-2022

1.     Razpisna dokumentacija z navodili ponudnikom za pripravo ponudbe,

2.     Obrazec »ESPD« v elektronski obliki (datoteka .xml) – za vse gospodarske subjekte

3.     Obrazec »Ponudba«

4.     Obrazec »Ponudbena cena – predračun«,

5.     Obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo),

6.     Obrazec »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila in za vse osebe člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

7.     Obrazec »Pogodba«, s prilogo in sestavnim delom »Popis zahtevanih del«,

8.     Obrazec »Zavarovanje za resnost ponudbe«,

9.     Obrazec »Izjava o referencah«