Potrebujete pomoč na domu?

Pomoč na domu v našem lokalnem okolju

Ste sami, osamljeni in potrebujete pomoč druge osebe? Ali svojci za takšno pomoč bodisi nimajo časa ali pa zanjo niso usposobljeni? Želite čim dlje živeti v svojem domačem okolju? DA? – POTEM JE POMOČ NA DOMU ZA VAS PRAVA IZBIRA.

Lambrechtov dom v Slovenskih Konjicah opravlja kot javno službo storitev pomoč družini na domu. Z to vrsto oskrbe želimo v občinah Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče omogočiti bivanje v domačem okolju vsem tistim uporabnikom, ki želijo čim dlje časa ostati doma.

Kdo so upravičenci do storitve

  • osebe stare nad 65 letki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
  • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Vrste storitev pomoči na domu

Storitev se prilagodi potrebam uporabnika, pri čemer pa velja, da je uporabnik upravičen do storitev pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil.

  1. POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.
  2. GOSPODINJSKA POMOČ: prinašanje pripravljenega obroka hrane, nabava živil in priprava obroka hrane, umivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
  3. POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, spremljanje uporabnika pri opravljanju nujnih obveznosti, priprava na institucionalno varstvo.

Obseg storitve

Vrsta,  obseg in termin izvajanja storitev je odvisen od individualnih potreb uporabnika, njegovih fizičnih ali psihičnih omejitev, želja uporabnika ali njegovega svojca  ter kadrovskih in organizacijskih zmožnosti izvajalca.

Storitve pomoči na domu, vključno s prinosom pripravljenega obroka hrane, opravljamo vse dni v tednu med 7. in 22. uro, tudi ob nedeljah in praznikih.

Neposredno izvajanje storitve pri uporabniku traja od 30 minut do največ 4 ure na dan, oziroma 20 ur tedensko.

Za vse dodatne informacije Vam je na voljo vodja službe pomoči na domu, Ana Marija Cimperman na tel. številki 041/766-522 ali 03 757 42 04 ali na E-pošti: pomoc.nadomu@lambrechtov-dom.si

 

Vodja službe pomoči na domu:

Ana Marija Cimperman, dipl.soc.del.