Služba za pomoč na domu

Lambrechtov dom zagotavlja socialno oskrbo na domu v okviru javne službe. Že od leta 1992 gradi trdne temelje socialne oskrbe in storitve izvaja za občane občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje. Socialno varstvena storitev socialne oskrbe na domu je namenjena upravičencem, ki se zaradi starosti, invalidnosti, kronične bolezni, težje telesne ali duševne motnje, ne morejo oskrbovati ali negovati sami, svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali pa zanjo nimajo možnosti. Upravičenci ob praktičnih in organiziranih oblikah pomoči lahko ohranjajo življenje v domačem okolju, ob sebi domačih ljudeh, s tem pa  tudi zadovoljivo raven telesnega in duševnega počutja. Storitev obsega naslednje sklope opravil:
  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb in pomoč pri vzdrževanju oz. negi ortopedskih pripomočkov;
  • gospodinjska pomoč: prinašanje pripravljenega obroka hrane ali nabavo  živil in pripravo obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Storitev se začne na podlagi potrebe in želje upravičenca in je sestavljen iz dveh delov:
  • Obisk vodje/koordinatorke na domu upravičenca z namenom ugotovitve upravičenosti: sklenitve dogovora o izvajanju storitve, organiziranje ključnih članov okolja in seznanitev izvajalk storitev z upravičenci in njihovimi družinskimi člani.Vodja službe z vsakim upravičencem na podlagi individualnih potreb in želja, življenjskih navadah in aktivnostih, oblikuje osebni načrt pomoči. Posebno pozornost vodja nameni možnostim vključevanja in sodelovanja z osebami iz socialne mreže upravičenca.
  • Neposredno izvajanje oskrbe na domu upravičenca na podlagi vrste in obsega dogovorjenih storitev.
Tu smo, da vam pomagamo

Želite več informacij