Socialna služba

V okviru socialne oskrbe uporabljamo različne metode socialnega dela: vzpostavljanje in razvijanje delovnega odnosa, svetovanje, raziskovanje življenjskega sveta stanovalcev, krepitev moči, individualno načrtovanje, metode zmanjševanja tveganja, metode skupinskega in socialno kulturnega dela, intervencijo, informiranje, zastopanje in zagovorništvo, mediacijo, oskrbo ter druge.

Delo socialne službe je razdeljeno na več področij:

 • prvi stik s prosilcem, svojci in priprava na sprejem v Lambrechtov dom Slovenske Konjice,
 • svetovalno delo pri reševanju osebnih stisk in težav,
 • pomoč in urejanje socialno varstvenih pravic stanovalcev in njihovih svojcev,
 • pomoč pri organiziranju različnih dejavnosti v domu.

Dnevno varstvo

Dnevno varstvo je socialnovarstvena storitev institucionalnega varstva namenjena:

 • osebam starejšim od 65 let,
 • invalidnim osebam,
 • ter osebam z zdravstvenimi težavami.

Danes vsakodnevne obveznosti narekujejo hitrost življenja, ki v veliko družinah onemogočajo skrb za starejšega. Tako Lambrechtov dom nudi storitev, ki omogoča skrb in predvsem varovanje upravičenca čez dan. Značilnost dnevnega varstva je, da se upravičenec dnevno vrača v svoje domače okolje. Pri integraciji posameznika v okolje in v način preživljanja časa v dnevnem centru se prilagajamo posamezniku in skupini ter tako omogočamo kvaliteto naših storitev.

Kaj nudimo:

 • socialno in zdravstveno oskrbo,
 • prehrano (zajtrk, kosilo),
 • razvedrilne in miselne aktivnosti (prebiranje časopisa, telovadba, pogovorne skupine, sprehodi, kuharske delavnice, praznovanja osebnih praznikov, udeležba na kulturnih prireditvah in še kaj bi se našlo).

Vsakemu upravičencu je zagotovljen prostor za počitek. Na razpolago za vključitev je 12 mest. Dnevni center je odprt od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro.

Služba za zdravstveno nego

Služba zdravstvene nege in oskrbe izvaja zdravstveno in socialno oskrbo našega stanovalca, primerno njegovemu zdravstvenemu stanju, njegovim zmožnostim, željam in potrebam. S svojim delom si člani zdravstveno negovalne službe prizadevamo omogočiti čim lepše in zdravo življenje ter jim olajšati zdravstvene težave. To dosegamo s strokovnostjo, prijaznostjo, ustrežljivostjo in potrpežljivostjo našega zdravstvenega in ostalega strokovnega osebja, ki ga sestavljajo:

 • medicinske sestre,
 • delovni terapevt,
 • fizioterapevt,
 • zdravstveni tehniki,
 • bolničarji-negovalci in
 • strežniki.

Služba zdravstvene nege in oskrbe se izvaja nepretrgoma 24 ur. V zdravstveno negovalni tim je vključen tudi zdravnik splošne medicine, ki v dom prihaja iz Zdravstvenega doma Slov.Konjice, dvakrat na teden, v sredo in petek od 7 do 14 ure.

V domu izvajamo tudi specialistične dejavnosti; enkrat na mesec je prisoten specialist psihiater, občasno za potrebe naših stanovalcev prihaja specialist fiziater.

Služba za pomoč na domu

Lambrechtov dom zagotavlja socialno oskrbo na domu v okviru javne službe. Že od leta 1992 gradi trdne temelje socialne oskrbe in storitve izvaja za občane občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje.

Socialno varstvena storitev socialne oskrbe na domu je namenjena upravičencem, ki se zaradi starosti, invalidnosti, kronične bolezni, težje telesne ali duševne motnje, ne morejo oskrbovati ali negovati sami, svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali pa zanjo nimajo možnosti. Upravičenci ob praktičnih in organiziranih oblikah pomoči lahko ohranjajo življenje v domačem okolju, ob sebi domačih ljudeh, s tem pa  tudi zadovoljivo raven telesnega in duševnega počutja. Storitev obsega naslednje sklope opravil:

 • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb in pomoč pri vzdrževanju oz. negi ortopedskih pripomočkov;
 • gospodinjska pomoč: prinašanje pripravljenega obroka hrane ali nabavo  živil in pripravo obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Storitev se začne na podlagi potrebe in želje upravičenca in je sestavljen iz dveh delov:

 • Obisk vodje/koordinatorke na domu upravičenca z namenom ugotovitve upravičenosti: sklenitve dogovora o izvajanju storitve, organiziranje ključnih članov okolja in seznanitev izvajalk storitev z upravičenci in njihovimi družinskimi člani.Vodja službe z vsakim upravičencem na podlagi individualnih potreb in želja, življenjskih navadah in aktivnostih, oblikuje osebni načrt pomoči. Posebno pozornost vodja nameni možnostim vključevanja in sodelovanja z osebami iz socialne mreže upravičenca.
 • Neposredno izvajanje oskrbe na domu upravičenca na podlagi vrste in obsega dogovorjenih storitev.

Fizioterapija

Fizioterapija je panoga medicine, ki z neinvazivnimi terapevtskimi metodami skrbi predvsem za izboljšanje, vzdrževanje in povrnitev gibalnih ter funkcijskih sposobnosti uporabnika.

Ključnega pomena za fizioterapijo je interpretacija gibanja in drže telesa, s fizikalnega in patološkega zornega kota, pri upoštevanju socioloških in psiholoških vplivov.

CILJI IN DEJAVNOSTI FIZIOTERAPIJE V LAMBRECHTOVEM DOMU:

 • Lajšanje bolečin,
 • preprečevanje mišičnega neravnovesja, ki vodi v skrajšave in deformacije,
 • vzdrževanje in izboljševanje mišičnih moči,
 • ohranjanje sklepne in splošne gibljivosti ter izboljševanje že okrnjene gibljivosti,
 • ohranjanje primerne telesne vzdržljivosti,
 • krepitev in ohranjanje ravnotežja,
 • ohranjanje kakovosti življenja,
 • izvajanje preventivnih programov (skupinska vadba, treningi vertikalizacije, sprehodi..),
 • zdravljenje bolezni s pomočjo fizioterapevtskih metod in tehnik,
 • zdravstveno-vzgojno izobraževanje zdravstveno negovalnega osebja, svojcev…,
 • sodelovanje z drugimi službami v zavodu,
 • elektroterapija (TENS, DD, mišična stimulacija, HI-top terapija),
 • laserska terapija,
 • termoterapija (lokalno ogrevanje s termopak oblogami), krioterapija (lokalno ohlajevanje s  kriopak oblogami in kriomasaža), parafin,
 • respiratorna fizioterapija (dihalne vaje, aplikacija zdravilnih aerosolov s pomočjo inhalacij, položajna drenaža in vibracijska masaža),
 • kinezioterapija (pasivne vaje, aktivno-asistirane vaje, aktivno raztezanje, vaje proti uporu, učenje hoje s pripomočki, kineziotaping).

Delovni čas fizioterapije:
ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 6:30 do 14:30, torek od 10:00 18:00.

Delovna terapija

V okviru delovne terapije se v Lambrechtovem domu izvajajo različne aktivnosti s katerimi ohranjamo ali ponovno vzpostavljamo najvišjo možno stopnjo delovanja oziroma samostojnosti stanovalcev v vsakdanjem življenju. Na podlagi osebnega razgovora s stanovalcem delovni terapevt izdela individualni načrt, pri čemer upošteva želje, sposobnosti in potrebe stanovalca. Na podlagi individualnega načrta se izbere individualna  ali skupinska delovno terapevtska obravnava. V sklopu skupinskih aktivnosti izvajamo trening delovne terapije na področju telesnih funkcij, trening na področju motoričnih, procesnih ter komunikacijskih spretnostih in miselno-kognitivne treninge. V domu se osredotočamo predvsem na področje dnevnih aktivnosti in prostega časa.

PODROČJE DNEVNIH AKTIVNOSTI:

 • osnovne dnevne aktivnosti: trening oblačenja in slačenja, trening hranjenja, učenje uporabe različnih pripomočkov (hranjenje s prilagojeno žlico, dodatni ročaji, …) trening transferjev, trening funkcionalne mobilnosti, trening uporabe stranišča, skrb za osebne pripomočke,…
 • širše dnevne aktivnosti: učenje uporabe komunikacijskih pripomočkov, podajanje informacij o obvladovanju in ohranjanju zdravja, urejanje in upravljanje sobe, informiranje o varnostnih postopkih in nujnih odzivih, nakupovanje…)

PODROČJE PROSTEGA ČASA: raziskovanje možnosti ter sodelovanje v prostočasnih aktivnostih (okupacijska delovna terapija – pletenje, šivanje, kvačkanje; pevske vaje, obisk svete maše, bralna ura, obiskovanje prireditev, športne igre, plesne vaje, žoga bend, terapija s psi, praznovanje rojstnih dni, kuharske urice,…)

PODROČJE PRODUKTIVNOSTI: skrbi za širše bivalno okolje (urejanje domskega parka), učenje, ohranjanje in obnavljanje gospodinjskih aktivnosti (pomoč v kuhinji, pomoč v pralnici), učenje kreativnih in drobnih terapevtskih tehnik, pomoč na recepciji.

Prehrana – kuhinja

V službi prehrane se trudimo skupaj s sodelavci, stanovalcem pripravljati zdravo, varno in uravnoteženo prehrano. Stanovalcem dnevno nudimo 4-5 obrokov. V prehrani so zajeta raznovrstna živila, ki zadovoljijo energijske in pa tudi organoleptične potrebe ljudi. Živila, ki jih pripravljamo, dobivamo od najrazličnejših dobaviteljev. Tako se trudimo, da vključimo v proces kar se da največ lokalnih pridelovalcev hrane. Tukaj predvsem mislimo na mlečne izdelke, zelenjavo, občasno pa tudi meso in ostale mesne izdelke. Pri sestavi jedilnika upoštevamo želje tako zaposlenih, kot želje stanovalcev.

V domu pripravljamo več vrst hrane, od navadne oziroma klasične, hrano za sladkorne in žolčne bolnike, ne smemo pa pozabiti tudi na pasirano in sondno prehrano za stanovalce, ki so šibkejšega zdravja. Pripravljamo tudi hrano za zaposlene, ki imajo na voljo hladno in toplo malico. Na voljo so tople malice za zunanje odjemalce.